Lendak získal veľký grant, pribudne nový zberný dvor

Ministerstvo životného prostredia schválilo obci príspevok z fondov EÚ vo výške takmer 700-tisíc eur. S výstavbou chcú začať už budúci rok.

Vedenie obce Lendak podalo v máji tohto roku žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. Jeho cieľom bolo zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov. Konkrétne má ísť o výstavbu zberného dvora s budovami, spevnenými plochami a garážami. Dotáciu plánujú Lendačania použiť tiež na nákup techniky: traktora, čelného nakladača, vlečky, nových veľkoobjemových kontajnerov a štiepkovača.

Čítať ďalej...

Zmena rokovacieho poriadku

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku v zmysle § 12 ods. 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

m e n í  a  d o p l ň a

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lendaku schválený dňa 07.05.2012

Takto:

1. § 4 ods. 3 znie: Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OcZ zabezpečuje obecný úrad a predkladá ich starostovi na zaujatie stanoviska. Zodpovedný spracovateľ predloží kompletný návrh materiálu prednostovi/ke obecného úradu, resp. na sekretariát obecného úradu, a to najneskôr 8 kalendárnych dní pred zasadnutím OcZ. Ak je k predloženému návrhu potrebné stanovisko príslušnej komisie, členom tejto komisie sa predmetný materiál doručí najneskôr 10 kalendárnych dní pred zasadnutím OcZ na zaujatie stanoviska.

V Lendaku, dňa 07.11.2016

Pavel Hudáček, starosta obce

Oprava poškodených chodníkov v obci

Vedúci PrO Lendak vyzýva občanov, ktorý svojou činnosťou (výkopové práce pri realizácií kanalizačných prípojok, rôzne ďalšie stavebné práce, prejazd ťažkých mechanizmov a iné) poškodili existujúci chodník pri svojich nehnuteľnostiach, aby ich v čo najkratšom čase vrátili do pôvodného stavu. Za ústretovosť a pochopenie vopred ďakujem.

Ján Lizák, vedúci PrO Lendak

Zberňa - výdajňa šatstvá a iných užitočných potrieb pre potreby núdznych

Oblečenie pre deti a dospelých, posteľná bielizeň, uteráky, obuv, hračky, PC, notebooky, nepotrebná elektronika, stravné lístky ...

Otvorené:

Párny týždeň v stredu od 13.00 – 16.00 hod.
19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.2016

Výťažok zo zberne bude použitý pre ŤZP občanov z obce.

Pod záštitou obce Lendak. Bývalá Slovenská sporiteľňa.

Prvý slovenský prezident, Michal Kováč, ostáva v našich srdciach

V stredu 5. 10. 2016 zomrel prvý slovenský prezident Michal Kováč, ktorý bol blízky srdcom aj vierou i nám Lendačanom. Prinášame zopár myšlienok z jeho návštevy v Lendaku.

Dňa 31. marca 1997 (v rámci súkromnej dovolenky aj s rodinou v Tatr. Javorine) poctil našu obec svojou mimoriadnou návštevou p. Ing. Michal Kováč, CSc., prezident SR. Zúčastnil sa bohoslužieb Veľkonočného pondelka, po ktorých sa prihovoril všetkým prítomným, najmä mládeži a jeho krásne a povzbudivé slová sú v plnom znení zaznamenané v aprílovom vydaní obecných novín.(viď scan) Pri stretnutí vo farskej budove (zúčastnili sa správca farnosti, prednosta OcÚ i obecný kronikár) prisľúbil pán prezident prevziať patronát nad akciou Zvony pre Alma-Atu, podpísal pamätný list a zapísal sa aj do kroniky obce. (monografia Lendak).

Česť jeho pamiatke!

Poruchy verejného osvetlenia

Kvôli výmene elektrických stĺpov a vedenia v obci, môže dochádzať k častejším poruchám na verejnom osvetlení. O vyriešenie vzniknutých problémov sa budeme snažiť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort sa ospravedlňujeme.

Vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Volejbalový turnaj mix družstiev Lendak 2016

Medzi športy, ktoré sa v obci pomaličky rozbiehajú, patrí aj volejbal. Pár nadšencov volejbalu v spolupráci so Spojenou školou Lendak a obcou Lendak sa rozhodlo, zorganizovať volejbalový turnaj mix družstiev. 1.10.2016 nastúpili na palubovku telocvične 4 tímy. 2 družstvá reprezentovali našu obec. Pozvánku na turnaj prijalo družstvo Tatrafitu z Tatranskej Lomnice a jedno družstvo mixované z Kežmarku, Ružomberka a Žiliny.

Čítať ďalej...

Na ceste do školy zvýšte opatrnosť!

Počas cesty do školy najmä v ranných hodinách chceme požiadať vodičov, rodičov ale aj samotné deti, aby zvýšili opatrnosť. Ide najmä o úseky ciest, ktoré sú zúžené a často neprehľadné.

Dňa 7. októbra 2016 sme po prvý krát vyskúšali na ul. Hlavnej práve v najkritickejšom úseku usmerňovať chodcov v spolupráci s Obvodným oddelením Policajného zboru v Spišskej Belej. Obec vyčlenila na túto službu dvoch aktivačných pracovníkov, ktorí budú túto činnosť vykonávať aj počas ďalších pracovných dní spolu s políciou.

Chceme podotknúť, že tieto opatrenia nie sú za účelom represie ale práve naopak prevencie a zabezpečenia bezpečného presunu detí pri ceste do školy.

V súčasnosti taktiež riešime aj dopravnú situáciu pred budovou materskej škôlky, kde často taktiež dochádza ku kolíznym situáciám. Tu sa budú v blízkej dobe budovať nové parkovacie plochy, zníži sa obrubník na existujúcom parkovisku, pribudne  nové dopravné značenie a taktiež budeme žiadať o súčinnosť  štátnej polície v usmerňovaní dopravy.

Tieto opatrenia budú o to účinnejšie nakoľko v budúcom roku plánuje obec budovať aj ďalšie chodníky a tak chce prispieť k bezpečnosti všetkých chodcov ale aj vodičov.