17.10.2019 | Výzva na predkladanie ponúk - Autobusová zastávka „BREDVZI“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Stavebné práce


1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
    Úradný názov a sídlo: Obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak
    Krajina: Slovensko
    IČO: 00326321
    Kontaktné miesto: Obecný úrad Lendak
    Kontaktná osoba: Mgr. Michal Marhefka, prednosta OcÚ
    Telefón: +421 911 110 419
    E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
    Internetová adresa: www.lendak.sk


Obec Lendak je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných prostriedkov.


2. Názov predmetu zákazky: „Autobusová zastávka BREDVZI“

Čítať ďalej...

17.10.2019 | Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

NÁVRH


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LENDAK Č. 004/ 2019, O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE LENDAK


Obecné zastupiteľstvo obce Lendak, na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva toto:


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lendak č. 004/2019
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Lendak.

Čítať ďalej...

17.10.2019 | Oznam - Prekrývanie priekop

O  Z  N  A  M

 

          Žiadame obyvateľov obce Lendak – vlastníkov nehnuteľností, aby každé prekrytie odvodňovacej priekopy odsúhlasili s vedením Prevádzkarne obce Lendak. Každý zásah do odvodňovacieho systému dažďovej kanalizácie v rámci obce je zásah, ktorý môže znížiť prietočnosť potrubí a priekop, čím môže dochádzať pri zvýšených zrážkach k lokálnym záplavám.

 

        Taktiež vyzývame obyvateľov, aby sa vyhli akejkoľvek nepovolenej stavebnej činnosti všeobecne, ale prioritne v okolí vodných tokov a odvodňovacích priekop. Tieto nepovolené zásahy môžu poškodzovať prietočnosť vodných tokov a zapríčiňovať zosuvy a poškodenie súkromného a verejného majetku.

 

Čítať ďalej...