01.12.2019 | VZN obce Lendak č. 5/2019

NÁVRH

OBEC LENDAK, Kostolná 14, 059 07 Lendak

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lendak č. 5/2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy základnej umeleckej školy, materskej školy

a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Lendak

Čítať ďalej...

16.12.2019 | VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 6 k VZN č. 005/2014
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 a §11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k Všeobecnému záväznému nariadeniu /ďalej len nariadenie/.

Čítať ďalej...