Obec Lendak
ObecLendak

Verejná vyhláška - optická sieť

O Z N Á M E N I E
o začatí územného konania o umiestnení stavby
podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
Spoločnosť Slovak Telekom. a.s. so sídlom: Bratislava, Bajkalská č.28 v zastúpení spoločnosťou
SPOJSTAV spol s.r.o. Spišská Nová Ves, so sídlom: Spišská Nová Ves, Sadová č. 9, podala dňa 22. 06. 2022
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : „INS_FTTH_TAKO_02_Lendak“ na
pozemkoch v k. ú. Lendak.

Príloha 1 - mapa  (298.18 kB)

Príloha 2 - zoznam dotknutých parciel (698.48 kB)l

Dátum zvesenia: 2. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu