Zmena rokovacieho poriadku

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku v zmysle § 12 ods. 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

m e n í  a  d o p l ň a

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lendaku schválený dňa 07.05.2012

Takto:

1. § 4 ods. 3 znie: Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OcZ zabezpečuje obecný úrad a predkladá ich starostovi na zaujatie stanoviska. Zodpovedný spracovateľ predloží kompletný návrh materiálu prednostovi/ke obecného úradu, resp. na sekretariát obecného úradu, a to najneskôr 8 kalendárnych dní pred zasadnutím OcZ. Ak je k predloženému návrhu potrebné stanovisko príslušnej komisie, členom tejto komisie sa predmetný materiál doručí najneskôr 10 kalendárnych dní pred zasadnutím OcZ na zaujatie stanoviska.

V Lendaku, dňa 07.11.2016

Pavel Hudáček, starosta obce