Krátke zhodnotenie činnosti Futbalového klubu Lendak

Pred zhodnotením jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 by som sa v krátkosti chcel vrátiť do histórie a začiatkoch Futbalového klubu Lendak.

Novšia história klubu sa začala písať od 29.05.1998, kedy dvaja nadšenci futbalu Štefan HudačekJán Grich založili občianske združenie FK Lendak.

Futbalový klub začal svoje účinkovanie v sezóne 1998/1999 prihlásením sa v kategórii dospelých III. trieda Podtatranského futbalového zväzu Poprad. Činnosť klubu sa začala rozrastať a do súťažného ročníka 2000/2001 boli prihlásení aj žiaci. Napokon v sezóne 2004/2005 pribudlo aj dorastenecké mužstvo. Nedá mi nespomenúť, že pri mládežníckych súťažiach na vzniku jednotlivých mužstiev, či už žiackeho alebo dorasteneckého sa veľkou mierou podieľal p. Eduard Šavel vtedajší učiteľ tunajšej Spojenej školy.

Čítať ďalej...

Poruchy verejného osvetlenia

Kvôli výmene elektrických stĺpov a vedenia v obci, môže dochádzať k častejším poruchám na verejnom osvetlení. O vyriešenie vzniknutých problémov sa budeme snažiť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort sa ospravedlňujeme.

Vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Do Lendaku príde investícia vo výške 600 tisíc €

Obec Lendak vypracovala v máji 2016 žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov EÚ s názvom projektu: Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku. Naša požadovaná čiastka bola 656 876,93 €.

Dňa 21.11.2016 bolo Obci Lendak doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, ktorým bola celá táto suma schválená. Celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 691 449,40 €. Spolufinancovanie obce je 5% z schválenej sumy NFP.

Opis projektu:

  1. Výstavba zberného dvora s budovami, spevnenými plochami a garážami
  2. Nákup Traktora, čelného nakladača, vlečky, nových veľkoobjemových kontajnerov, nosiča kontajnerov a štiepkovača
  3. Informačné aktivity projektu

Celý proces výstavby začne pravdepodobne začiatkom roka 2017.

Mgr. Michal Marhefka, prednosta obecného úradu

Vyjadrite sa k názvom nových ulíc

Dávame do pozornosti obyvateľom, alebo vlastníkom pozemkov, kde už začala alebo v nasledujúcich rokoch začne v Našej obci individuálna bytová výstavba; možnosť vyjadriť sa k názvom plánovaných ulíc.

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Lendak navrhli ako by sa plánované ulice mohli volať, čo je vyobrazené aj v grafickej prílohe. Vaše návrhy a pripomienky zašlite e-mailom, alebo odovzdajte osobne na Obecnom úrade v Lendaku.

E-mail na doručenie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Termín na doručenie pripomienok: 31.12.2016

S úctou

Mgr. Michal Marhefka, prednosta obecného úradu

Zverejnenie zámeru

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Obec Lendak zverejňuje zámer odpredaja časti pozemku, podľa geometrického plánu č. 62/2016 vyhotovený Ing. Jánom Furcoňom – geodetom, miesto podnikania: SNP 412, 061 01 Spišská Stará Ves, na oddelenie pozemku a zameranie novostavby parc. KN-C 572/8, a určenie vlastníckych práv z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Jozefa Jašňáka, tr. bytom potočná 74, 059 07 Lendak a to odpredaj dielu č. 1 o výmere 27 m2 a dielu č. 2 o výmere 4 m 2 ; spolu 31 m2 podľa vyššie uvedeného GP. Cena za odpredaj pozemku – spolu za výmeru 31 m2 – 1 €.

Čítať ďalej...

Oznámenie o začatí konania a nariadenie miestnej obhliadky

Obec Lendak v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ako miestne príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny, pre vydanie súhlasu na výrub drevín,

z a č a l

vo veci výrubu drevín konanie. Dňom začatia konania je v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, deň kedy účastník konania, alebo správny orgán podal návrh na začatie konania. Návrhom na začatie konania považujem žiadosť o povolenie výrubu drevín.

Čítať ďalej...