Výstup na Rysy

Turistický oddiel obce Lendak organizuje vysokohorskú túru - výstup na Rysy. Podľa predbežnej predpovede počasia by sa to mohlo podariť ešte pred zimnou uzáverou vysokohorských chodníkov a to túto sobotu 29.10.2016. Nakoľko podmienky vo Vysokých Tatrách sú už snehové, tak sa vyžaduje poriadny kus odvahy a dobrá obuv. Nahlásiť sa je potrebné do piatku 28.10. do 15.00 osobne u Vincenta Polláka alebo na telefónnom čísle 0908579276.

Prevádzka na obecnom úrade

Prevádzka na obecnom úrade bude v dňoch 24. - 25.10.2016 obmedzená z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie. Ďakujeme vám za pochopenie.

Oprava poškodených chodníkov v obci

Vedúci PrO Lendak vyzýva občanov, ktorý svojou činnosťou (výkopové práce pri realizácií kanalizačných prípojok, rôzne ďalšie stavebné práce, prejazd ťažkých mechanizmov a iné) poškodili existujúci chodník pri svojich nehnuteľnostiach, aby ich v čo najkratšom čase vrátili do pôvodného stavu. Za ústretovosť a pochopenie vopred ďakujem.

Ján Lizák, vedúci PrO Lendak

LMS v šachu v Lendaku

V sobotu, 15.10.2016, v priestoroch našej spojenej školy, odštartoval 1. kolom ďalší ročník Ligy mládeže Spiša v šachu jednotlivcov. Tento populárny seriál šachových turnajov v posledných rokoch výrazne prekračuje regionálnu úroveň. Dôkazom bola účasť celkovo 69 mladých šachistov, medzi nimi boli zástupcovia klubov z Košíc, Martina, Žiliny, Liptovského Mikuláša, Sp. Novej Vsi, Sp. Starej Vsi, Popradu, Kežmarku, Bijacoviec, ale aj z iných klubov. Náš klub reprezentovalo 13 hráčov, využili sme domáce prostredie a niektorí hráči boli na takomto turnaji po prvýkrát. Hrali sa 2 turnaje, osobitne do 14 rokov a nad 14 rokov. Turnaje sa hrali na 7 kôl, s tempom 2 x 15 minút, v ôsmich kategóriách podľa veku, zvlášť chlapci aj dievčatá.

Čítať ďalej...

Zberňa - výdajňa šatstvá a iných užitočných potrieb pre potreby núdznych

Oblečenie pre deti a dospelých, posteľná bielizeň, uteráky, obuv, hračky, PC, notebooky, nepotrebná elektronika, stravné lístky ...

Otvorené:

Párny týždeň v stredu od 13.00 – 16.00 hod.
19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.2016

Výťažok zo zberne bude použitý pre ŤZP občanov z obce.

Pod záštitou obce Lendak. Bývalá Slovenská sporiteľňa.

VÝRUB DREVÍN V k.ú. LENDAK

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca, po vyznačení výrubu dreviny.

Čítať ďalej...

Volejbalový turnaj mix družstiev Lendak 2016

Medzi športy, ktoré sa v obci pomaličky rozbiehajú, patrí aj volejbal. Pár nadšencov volejbalu v spolupráci so Spojenou školou Lendak a obcou Lendak sa rozhodlo, zorganizovať volejbalový turnaj mix družstiev. 1.10.2016 nastúpili na palubovku telocvične 4 tímy. 2 družstvá reprezentovali našu obec. Pozvánku na turnaj prijalo družstvo Tatrafitu z Tatranskej Lomnice a jedno družstvo mixované z Kežmarku, Ružomberka a Žiliny.

Čítať ďalej...

Milé deti, milá mládež, bratia a sestry!

Chcel by som aj ja vyjadriť radosť nad tým, že sme mohli spolu stráviť nezabudnuteľné chvíle pri spoločnej bohoslužbe a v modlitbách. Zvlášť by som chcel vám, milé deti, pripomenúť - vážte si toho, že ste dostali dar viery. Je to najdôležitejšia hodnota, ktorú budete potrebovať tu na tomto svete, ale zároveň je to najdôležitejšia hodnota, ktorou si získate večný život. Iste si uvedomujete, že starší ľudia majú svoje životné skúsenosti. Aj ja ich mám. A dodnes som si vedomý toho, čo to pre mňa znamenalo, keď som mohol v detskom veku, keď som bol mladý, práve získať tento dar viery a dennodenne sa obohacovať pri bohoslužbách v chráme božom, ale aj iným spôsobom. Preto si toto všetko chráňte ako oko v hlave. Nič spoľahlivejšie vás nemôže sprevádzať ako viera, ako kresťanská viera, zásady kresťanského života.

Vám bratia a sestry, by som rád pripomenul, že nie je to jednoduché žiť kladným kresťanským životom. Preto naozaj potrebujeme neustále načerpávať mnoho síl, aby sme to dokázali. Ale našťastie my vieme, čo máme robiť, aby sme kresťansky mohli žiť. My vieme, že všade tam, kde je nenávisť, treba vnášať lásku. Všade tam, kde sú urážky, treba prísť s odpustením. Všade tam, kde sú pochybnosti, treba vnášať dôveru, Všade tam, kde je blud, treba hlásať pravdu. Všade tam, kde je zúfalstvo, treba prinášať dôveru.

To najdôležitejšie, čo všetci potrebujeme, aby sme mohli statočne a dôstojne žiť, je naozaj pokoj v našich srdciach. O ten prosíme vždy pri bohoslužbách. Nebude pokoj v národe, v spoločnosti, pokiaľ nebude pokoj v našich dušiach, v našich srdciach. Preto je zbytočné čakať, že niekto iný z vonku k nám do našej spoločnosti tento pokoj vnesie. Ten záleží len na nás, preto by som vám prial, aby pokoj nikdy neopúšťal vaše srdcia, aby pokoj vždy napĺňal vaše duše, aby sprevádzal váš celý život. Aby pokoj, Božia láska, Božie požehnanie boli vám vždy naporúdzi.

Michal Kováč, prezident SR,
dňa 31.3.1997, počas návštevy našej obce

Zdroj: Dvojmesačník LENDAK, ročník I., č. 2, Apríl 1997

Spolupráca pri udržiavaní miestneho cintorína

Vedúci PrO Lendak Vás prosí o spoluprácu pri udržiavaní miestneho cintorína. Nakoľko sa blíži obdobie okolo 1. novembra, sviatok Všetkých svätých, vedúci PrO Vás vyzýva, aby ste všetky úkony týkajúce sa úpravy, čistenia, cintorína a hrobov vykonali v dostatočnom časovom predstihu. Vyzýva Vás k tomu, aby sa stihol odviesť všetok nepotrebný materiál a aby v čase sviatkov tam neboli hromady vyhodeného materiálu, odpadu. Je to pre nás všetkých. Za ústretovosť a pochopenie vopred ďakujem.

vedúci PrO Lendak, Ján Lizák