Oddelenia obecného úradu

26.11.2019 | Spoločný školský úrad Lendak

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa smernice č. 21/2019, ktorou sa mení smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení smernice č. 41/2015, je školským úradom obec, ktorá je zriaďovateľom základných škôl s celkovým počtom najmenej 1000 žiakov.

Obce ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré patria do spoločného školského úradu sú Lendak, Rakúsy, Spišská Stará Ves, Matiašovce, Spišské Hanušovce, Vrbov, Veľká Franková a Vlkovce.

Školský úrad pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, vykonáva štátnu správu v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve.

Sídlo spoločného školského úradu je Obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak (2. poschodie). Školy patriace do Spoločného školského úradu v Lendaku:

Čítať ďalej...

EKONOMICKÝ REFERÁT

Zamestnanec: Ing. Andrea Halčinová
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • zabezpečuje vedenie  účtovníctva v  súlade s  platnou právnou úpravou.
 • zabezpečuje vedenie účtovníctva v peňažných ústavoch,
 • podieľa sa na vypracovaní  návrhu rozpočtu obce  na príslušný rok,
 • sleduje plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu,
 • eviduje došlé faktúry, preskúmava ich správnosť a úplnosť,
 • vykonáva úhradu platieb obce, ako aj kontrolu správnosti pla­tieb,
 • zabezpečuje písomnú agendu finančnej komisie OcZ a podieľa sa na činnosti tejto komisie,
 • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ

REFERÁT DANÍ, POPLATKOV, PERSTONALISTIKY A MIEZD, REGISTER SHR, POKLADŇA

Zamestnanec: Mária Girgová
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zamestnanec: Mária Hudáčeková
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • zabezpečuje správu miestnych  poplatkov  a miestnych  daní a zabezpečuje  ich evidenciu  a  vykonáva  kontrolnú  činnosť v oblasti miestnych daní  a poplatkov v súlade so  VZN obce Lendak a ďalšími platnými právnymi predpismi a ich výber,
 • zabezpečuje agendu PAM pracovníkov OcÚ,
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy na danom úse­ku.
 • spravuje register SHR, spolupracuje s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
 • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ.

REFERÁT SOCIÁLNYCH VECÍ, SPRÁVA MAJETKU OBCE, SEKRETARIÁT STAROSTU OBCE A PREDNOSTU OBECNÉHO ÚRADU

Zamestnanec: Sylvia Oprendeková
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • vedie podrobnú evidenciu majetku obce - a to hnuteľného aj ne­hnuteľného,
 • vedie evidenciu majetku štátu, príp. majetku iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol zverený obci,
 • organizačne zabezpečuje vykonanie ročnej inventúry a výsledky predkladá starostovi a OcZ,
 • sleduje hospodárenie a nakladanie  s majetkom obce,  ako aj s majetkom štátu,  príp. iných právnických alebo  fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • predkladá starostovi návrhy  na  účelné a  efektívne využitie majetku obce, príp. majetku zvereného obci.
 • vykonáva úlohy sekretariátu starostu obce a prednostu obecného úradu
 • vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty,
 • zabezpečuje spisovú  manipuláciu a  vyraďovanie písomnosti  v škartačnom konaní
 • zabezpečuje písomnú agendu poriadkovej komisie OcZ a podieľa sa na jej činnosti
 • vyhotovuje záznamy  z dôležitých  sedení u  starostu a tieto archivuje
 • vedie evidenciu občanov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu,
 • zabezpečuje spoluprácu s príslušnými orgánmi štátnej správy na
  danom úseku najmä úradom práce
 • podáva správy o povesti, sociálne posudky
 • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ

REFERÁT EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA A MATRIKY, POKLADŇA

Zamestnanec: Žofia Stupáková
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • vedie evidenciu a zabezpečuje číslovanie objektov v obci,
 • podáva informácie a ďalšie potrebné údaje o obyvateľoch obce, príp.  o iných  skutočnostiach  v  súlade s  osobitnou právnou úpravou

PREDNOSTA OBECNÉHO ÚRADU

Zamestnanec: Mgr. Michal Marhefka
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • riadi a koordinuje chod obecného úradu a zamestnancov obce
 • zabezpečuje v spolupráci s ostatnými oddeleniami prípravu ro­kovaní obecného zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy obce a to po stránke organizačnej a technickej.
 • sústreďuje a zabezpečuje rozoslanie  materiálov a odborných podkladov na rokovania OcZ a ostatných orgánov samosprávy obce,
 • zabezpečuje vyhotovovanie zápisníc z rokovania OcZ,
 • zabezpečuje vyhotovovanie  uznesení  z  rokovania  OcZ a rozosiela ich príslušným nositeľom úloh,
 • eviduje sťažnosti, návrhy a podnety poslancov OcZ a občanov,
 • otvára a rozdeľuje doručenú poštu
 • priamo podlieha starostovi obce a riadi sa jeho pokynmi

REFERÁT KULTÚRY, KÁBLOVÁ TELEVÍZIA, SPRÁVA OBECNEJ KNIŽNICE A KINA, SPRÁVA IT

Zamestnanec: Ján Neupauer
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zamestnanec: Bc. Jana Badovská
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • organizuje kultúrno - spoločenské, výchovno-vzdelávacie, mládežnícke a športové podujatia,
 • pripravuje alebo sa podieľa na príprave spoločenských a špor­tových súťaží, festivalov a prehliadok,
 • zabezpečuje správu kultúrnych zariadení a kina
 • pripravuje projekty  na  podporu  rozvoja  miestnej kultúry, mládeže a športu a predkladá ich OcZ na schválenie,
 • koordinuje činnosť spoločenských,  záujmovo-umeleckých a mládežníckych a športových kolektívov v obci,
 • vyvíja osvetovú činnosť v oblasti  životného prostredia, boja proti fajčeniu, alkoholu a drogám,
 • zabezpečuje prípravu a vysielanie do miestneho rozhlasu
 • zabezpečuje správu obecných vývesných skríň,
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi  štátnej správy a územnej samosprávy na danom
 • zabezpečuje miestnu tlač, výpisky z  tlače a fotodokumentáciu pre účely obce,
 • spravuje knižnicu obce a spolupracuje s kronikárom obce
 • zabezpečuje správu informačných technológií obecného úradu, počítače a sieť
 • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

(Veľká Lomnica, Lendak, Tatranská Javorina)

Zamestnanec: Ing. Vladimír Šterbák
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • zabezpečuje stavebný úrad v súlade so stavebným zákonom a príslušnými právnymi predpismi v rámci preneseného výkonu štátnej správy
 • kancelária stavebného úradu je v meste Kežmarok, na ul. Baštovej
 • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ

ÚDRŽBA OBJEKTU OCÚ A ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Zamestnanec: Ján Britaňák

 • Zabezpečuje čistotu v okolí obecného úradu
 • Zabezpečuje čistotu v okolí zdravotného strediska
 • Vykonáva drobnú údržbu a opravy na majetku obce
 • Zabezpečuje starostlivosť o zeleň v okolí obecného úradu a zdravotného strediska
 • Spravuje a obsluhuje kotolne na obecnom úrade a v budove zdravotného strediska
 • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ

UPRATOVAČKA OCÚ

Zamestnanec: Veronika Halčinová

 • Zabezpečuje denné upratovanie objektu obecného úradu
 • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ

SPRÁVA WEB PORTÁLU OBCE

Zamestnanec: Mgr. Marek Žmijovský
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • zabezpečuje správu webového portálu obce Lendak
 • pridáva nové príspevky a odstraňuje staré príspevky
 • vykonáva archiváciu obsahu webového portálu
 • vykonáva rôzne úpravy webového portálu
 • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ

PREVÁDZKAREŇ OBCE LENDAK P.O.

Vedúci prevadzkarne: Ján Lizák
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administratívni zamestnanci: Mgr. Darina Neupauerová, František Budzák

 • je príspevkovou organizáciou obce Lendak
 • riadi sa vlastným štatútom a organizačným poriadkom
 • je súčasťou organizačnej štruktúry obce
 • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ

Viac: PrO Lendak