Organizačná smernica č. 2 o nakladaní s majetkom obce, o jeho účtovaní a odpisovaní

Organizačná smernica č. 2 o nakladaní s majetkom obce,  o jeho účtovaní a odpisovaní

I. MAJETOK OBCE

(1)   Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce definuje platný zákon o obecnom zriadení a zákon o majetku obcí v platnom znení. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Používa sa na verejné účely a na výkon samosprávy obce. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom použiť.

Čítať ďalej...

Vnútorná smernica č. 1/2013 o verejnom obstarávaní zákaziek v podmienkach Obce Lendak

Schválená: 07.10.2013 – Uznesením č. /163/a)

Platnosť od: 07.10.2013
Platnosť do: doba určitá – počas prechodného obdobia (obdobie od 1. júla 2013 do jedného kalendárneho mesiaca pred zriadením elektronického trhoviska)

Súvisiace predpisy:

  • Zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)
  • Metodické usmernenie „Finančné limity platné a účinné od 1. júla 2013 (§ 155m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní)“ Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 27.06. 2013.

Vypracoval: Galliková J.

Čítať ďalej...