Štatút obce Lendak

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Lendak tento Štatút obce Lendak:

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Lendak tento Štatút obce Lendak:

§ 1 Úvodné ustanovenia

Prvá časť

§ 1
Úvodné ustanovenia

1) Štatút obce Lendak upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť Obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom Obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva /ďalej len „OcZ“/, starostu a ďalších orgánov samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

2) Štatút Obce Lendak je základným normatívnoprávnym a organizačným predpisom obce.

§ 2 Postavenie Obce

§ 2
Postavenie Obce

1) Obec Lendak /ďalej len „Obec“/ je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združujúci občanov majúcich na jeho území trvalý pobyt.
Územie Obce tvorí jej katastrálne územie.
Zmeny územia Obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.

3) Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

4) Obec má právo na svoje obecné symboly.

5) Ukladať Obci povinnosti a obmedzenia možno len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

§ 3 Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1) Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Úpravu trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava.

2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv
a povinnosti. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a 3 zákona 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/.

3) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/.

4) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

5) Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí, v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomoci a podporných mechanizmov.

§ 4 Samospráva Obce

§ 4
Samospráva Obce

1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou Obce a jej majetkom, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

2) Samosprávu Obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a) orgánov obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.

3) Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci, taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

4) Na plnenie úloh samosprávy Obce, alebo ak to ustanovuje zákon, Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len „nariadenia“/.

5) Nariadenia Obce nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami. Vo veciach, v ktorých Obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenia len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenia nesmú odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení Obce, ich vydávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok OcZ v Lendaku.

6) Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené § 4 ods. 3 zákona, v ďalších zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisov.

§ 5 Majetok obce

Druhá časť
§ 5
Majetok obce

1) Majetok Obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné vecí vo vlastníctve Obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva Obce a majetkové práva ostatných subjektov založených Obcou. Obec môže zveriť svoj majetok na výkon správy organizáciám, ktoré zriadila alebo založila, v zmysle zákona 138/98 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

2) Majetok Obce sa používa najmä:
a) pre verejné účely,
b) na výkon samosprávy Obce,
c) na podnikateľskú činnosť.

Darovanie nehnuteľného majetku Obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanoví inak.

3) Majetok Obce, ktorý slúži pre verejné účely, najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom užívať, ak jeho používanie Obec neobmedzila.

4) Majetok Obce určený na výkon samosprávy Obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb Obce a činnosť orgánov Obce.

5) Majetok Obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené alebo zriadené Obcou alebo pre inú formu podnikateľskej činnosti.

6) Evidenciu o stave a pohybe majetku Obce vedie obecný úrad /ďalej len „OcÚ“/.

7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

8) Orgány Obce a subjekty s majetkovou účasťou Obce sú povinné riadne hospodáriť
s majetkom Obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických
alebo právnických osôb, ktorý bol Obci zverený v prospech rozvoja Obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

9) Orgány Obce a subjekty s majetkovou účasťou Obce sú povinné majetok Obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Sú povinné najmä:
- udržiavať a užívať majetok,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v predpísanej evidencií v súlade s platnou právnou úpravou.

10) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku Obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne zriadiť nadáciu.

11) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať príspevkové a rozpočtové organizácie a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/,
zakladať obchodné spoločnosti, ako aj iné právnické osoby s majetkovou účasťou Obce a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov.

12) Za používanie majetku Obce možno vyberať dávky v súlade splatnou právnou úpravou.

13) V majetkových veciach /majetkoprávnych záležitostiach/ Obce koná v jej mene starosta.

14) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom Obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom Obce Lendak a Organizačná smernica č. 2 o nakladaní s obecným majetkom a jeho účtovaní a odpisovaní“, ktoré schvaľuje OcZ.

15) Zásady hospodárenia s majetkom Obce Lendak a Organizačná smernica upravuje a bližšie vymedzuje najmä:
- majetok Obce,
- nadobúdanie a prevody vlastníctva Obce,
- postup prenechávania majetku Obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,
- správu majetku obce,
- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami Obce,
- nakladanie s cennými papiermi,
- aukčný predaj vecí,
- účtovanie majetku, oceňovanie majetku, zaraďovanie do užívania, odpisovanie majetku, vyraďovanie majetku, odpustenie pohľadávok.

§ 6 Financovanie Obce

Tretia časť
§ 6
Financovanie Obce

1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, mestami, so samosprávnymi krajmi, prípadne s inými právnickými a fyzickými osobami.

3) Obci môžu byť poskytnuté štátne dotácie na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem.

4 )Na plnenie svojich úloh Obec môže zriadiť účelové obecné fondy.

§ 7 Rozpočet Obce

§ 7
Rozpočet Obce

1) Základom finančného hospodárenia Obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka ako záväzný a na ďalšie dva roky ako informatívny.  Schvaľuje ho OcZ. OcZ schvaľuje jeho zmeny medzi kapitálovými a bežnými výdavkami, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet. Starosta obce schvaľuje jednotlivé zmeny v rámci bežného a kapitálového rozpočtu.

2) Pred schválením sa rozpočet zverejní najmenej pätnásť dní na úradnej tabuli a webovej stránke v obci tak, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

3) Rozpočet Obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu Obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatku, výnosy z majetku Obce, príspevkových a rozpočtových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou Obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu /zák.
564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Výdavkovú časť rozpočtu Obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávy Obce, výstavbu a opravu miestnych komunikácií, na údržbu majetku Obce, investorskú a inžiniersku činnosť, ochranu životného prostredia, požiarnu ochranu, školstvo, telovýchovu, šport, kultúru a investičné výdavky.

4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže Obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje OcZ na návrh starostu.

5) Prebytky rozpočtu Obce za predchádzajúci kalendárny rok sa prevedú do rozpočtu Obce na ďalší kalendárny rok,  do rezervného fondu Obce a do ostatných peňažných fondov.

6) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku Obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie OcÚ. Ročnú účtovnú závierku overuje audítor. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu Obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi -zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i stanoveným zákonom o štátnom rozpočte pre ten ktorý rok.

7) Obec môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a iné/ ako regulatívy na podporu ochrany životného prostredia. Výsledky hospodárenia Obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje OcZ.

§ 8 Rozpočtové provizórium Obce

§ 8
Rozpočtové provizórium Obce

1) Ak nebude rozpočet Obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od prvého januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu OcZ rozpočtovým provizóriom v zmysle § 11 ods. 1 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v OcZ.

3) Nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie hospodárenia v čase rozpočtového provizória schvaľuje OcZ.

§ 9 Orgány Obce - Základné ustanovenia

Štvrtá časť
Orgány Obce

§ 9
Základné ustanovenia

1) Orgánmi Obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce

2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje a zrušuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, ktorými sú:
a) obecná rada
b) komisie
c) obecný hasičský zbor

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Jeho činnosť upravuje § 14 až § 16 tohto štatútu.

3) OcZ podľa potreby zriaďuje a zrušuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje ich náplň.

§ 10 Obecné zastupiteľstvo

§ 10
Obecné zastupiteľstvo

1) OcZ je zastupiteľský zbor Obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

2) OcZ Lendak má 11 poslancov.

3) Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného OcZ na štyri roky.

§ 11 Úlohy obecného zastupiteľstva

§ 11
Úlohy obecného zastupiteľstva

1) OcZ rozhoduje o všetkých základných otázkach života Obce: v zmysle § 11 ods. 4 zákona je mu vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce a majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.l zákona, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach Obce,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo Obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie Obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo Obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,

2) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania OcZ, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania nariadení Obce, uznesení, spôsob kontroly plnenia uznesení stanovuje Rokovací poriadok OcZ v Lendaku.

3) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa § 11a ods. 1 až 4 zákona.

4) OcZ vyhlási miestne referendum podľa ods. 1 písm. a) a b) a ods. 4 zákona tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.

5) Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.

6) Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia OcZ o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka. Oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým.

7) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica Oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. OcZ vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a webovej stránke.

8) Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

§ 12 Starosta Obce

§ 12
Starosta Obce

1) Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

3) Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady ak tento zákon neustanovuje,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy Obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené OcZ,
d) uschováva erb obce, pečať obce, vlajku obce a používa obecné insígnie,
e) podpisuje všeobecne záväzne nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
f) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. Informuje OcZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.
 
4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia OcZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia OcZ. Starosta prerokuje uznesenie OcZ pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. To sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda a odvolaní starostu

5) Ak bol výkon uznesenia OcZ pozastavený, môže OcZ toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak OcZ uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacoch od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

6) Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak
a) poruší nariadenie,
b) nedodržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

7) Spôsob ukladania pokuty upravuje § 13 ods. 10 zákona.

8) Platové pomery starostu upravuje zákon č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

9) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu
a) je povinný dodržiavať povinnosti, obmedzenia a zákazy uvedené v čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov /ďalej len „ústavný zákon“/
b) nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou starostu podľa Ústavy SR a zákonov; ak takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť vykonáva, musí ju do 30 dní od zloženia sľubu skončiť alebo vykonať zákonom stanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu /ak vykonáva takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť ku dňu nadobudnutia účinnosti ústavného zákona, tak ju musí skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu,
c) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti s výnimkou prípadov, keď ide o zastupovanie Obce v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou Obce, alebo ak sa za členstvo v tomto orgáne neposkytuje finančná odmena,
d) je povinný na rokovaní OcZ, ako aj iných orgánov Obce, na ktorých sa zúčastní v úvode svojho vystúpenia oznámiť, že ide o rokovanie o veci, na ktorej má osobný záujem alebo ide o vec, z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo hnutie, ktorej je členom, ak mu je táto skutočnosť známa,
e) podať do 30 dní od zloženia sľubu a počas výkonu funkcie starostu obce podávať vždy do 31. marca komisii OcZ za predchádzajúci rok písomné oznámenie v rozsahu podľa čl. 7 ústavného zákona,
f) je povinný v období jedného roka od skončenia výkonu funkcie starostu obce dodržiavať zákazy a obmedzenia podľa čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,
g) podať do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu funkcie starostu obce písomné oznámenie podľa čl. 8 ods. 5 a 6 ústavného zákona.

10) Zánik mandátu starostu obce je upravený v § 13a zákona a v čl. 11 ods. 2 ústavného zákona.

§ 13 Zástupca starostu

§ 13
Zástupca starostu

1) Starosta má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženie sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí OcZ. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

2) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

3) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia /§ 13a ods. 1 písm. c) až i)/ plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zástupcovi starostu, ktorý takto plní úlohy starostu patrí plat podľa osobitného zákona /253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov/.

5) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje organizačný poriadok OcÚ v Lendaku.

§ 14 Postavenie a plat hlavného kontrolóra

§ 14
Postavenie a plat hlavného kontrolóra

1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva OcZ. Na zvolenie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov . Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov /§18a ods.3/. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje OcZ formou uznesenia.

2) Hlavného kontrolóra volí OcZ na obdobie šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy s Obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí OcZ pred vyhlásením voľby hl. kontrolóra.

3) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po skončení funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

4) Hlavný kontrolór je zamestnancom Obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zák. č. 552/2003 o výkone prác vo verejnom záujme.

5) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu OcZ podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Obmedzenie sa nevzťahuje na vykonávanie činnosti kogentne upravených v § 18 ods.1 štvrtá veta zákona.

6) Hlavný kontrolór kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

7) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona /napr. zák. č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch... .. /.

8) Plat hlavného kontrolóra sa určí v zmysle § 18c zákona. OcZ môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z jeho mesačného platu.

§ 15 Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

§ 15
Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

2) Deň voľby hlavného kontrolóra vyhlási OcZ na úradnej tabuli, webovej stránke obce, regionálnej tlači najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby do podateľne OcÚ. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.

3) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyhlási OcZ nové voľby tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

4) Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra.

5) OcZ môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak:
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
b) hrubo alebo opakovanie zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený OcZ,
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o tom, že nevykonáva podnikateľskú činnosť a že nevykonáva činnosti uvedené v § 18 ods. 1 zákona alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

§ 16 Úlohy hlavného kontrolóra

§ 16
Úlohy hlavného kontrolóra

1) Hlavný kontrolór:
a) vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami Obce, ako aj majetkom, ktorý Obec užíva podľa osobitných predpisov /zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov/, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií Obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení Obce, kontrolu plnenia uznesení OcZ, kontrolu dodržiavania interných predpisov Obce a kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
b) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon /§ 11 ods. 3 zák. 152/1998 Z.z. /,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu Obce a k návrhu záverečného účtu Obce pred jeho schválením v OcZ,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo OcZ na jeho najbližšom zasadaní,
e) predkladá OcZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke Obce,
f) predkladá OcZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
g) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými Obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada OcZ,
i) zúčastňuje sa na zasadaniach OcZ a OR s hlasom poradným,
j) je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi obce,
k) vykonáva následnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov,
l) kontrolnú činnosť vykonáva na:
a) obecnom úrade
b) PrO ako príspevkovej organizácií Obce,
c)v ZŠ Lendak, ktorým zriaďovateľom je Obec,
d) v MŠ Lendak, ktorým zriaďovateľom je Obec,
e) v ZUŠ Lendak, ktorým zriaďovateľom je Obec.

2) Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27 zákona.

§ 17 Obecná rada

§ 17
Obecná rada

1) Obecná rada /ďalej len „OR“/ je zložená z troch poslancov. Obecnú radu a jej členov volí a odvoláva OcZ.

2) OR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom OcZ, zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

3) OR sa schádza podľa schváleného plánu práce a podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

4) OR najmä:
a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OcZ, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení OcÚ,
b) organizuje prípravu podkladov na zasadania OcZ,
c) organizuje práce na príprave rozpočtu Obce,
d) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku Obce, fondov a rozpočtu Obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy OcZ alebo starostovi obce,
e) pripravuje zasadnutia OcZ a predkladá mu svoje návrhy,
f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činnosti,
g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva OcZ a starostovi,
h) organizuje a zosúlaďuje činnosť komisií OcZ a utvára podmienky pre ich činnosť, zabezpečuje  kontrolu prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,
i) plní ďalšie úlohy podľa uznesení OcZ.

5) OR je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia OR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

6) OcZ podrobnejšie upraví zásady rokovania a uznášania sa OR v Rokovacom poriadku OR v Lendaku.

§ 18 Komisie obecného zastupiteľstva

§ 18
Komisie obecného zastupiteľstva

1) Komisie zriaďuje ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány OcZ.

2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených OcZ.

3) OcZ volí predsedu komisie, je ním vždy poslanec, a členov komisie. Vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
Každá komisia sa skladá:
a) z predsedu,
b) tajomníka,
c) členov

Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadania a riadi ich priebeh. Spoločne s tajomníkom pripravuje program zasadania,
- zostavuje plán činnosti,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OcZ,
- zastupuje komisiu navonok.

Tajomník komisie:
- spoločne s predsedom vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
- zabezpečuje prípravu programu zasadania komisie,
- vedie písomné záznamy o zasadaniach komisie,
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

4) Obec má vytvorené tieto stále komisie:
a) finančná,
b) poriadková,
c) školská, pre kultúru, mládež a šport,
d) pre investície a výstavbu,
e) na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Obce.

V prípade potreby a vhodnosti vytvorí OcZ ďalšie komisie.

5) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým investičným zámerom obce,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení OcZ a OR, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne s iným majetkom ponechaným Obci na dočasné hospodárenie, vykonávajú dozor nad podnikateľskou a investičnou činnosťou v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov obce.

6) Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisiu zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadaní.

7) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 19 Obecný úrad

§ 19
Obecný úrad

1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci OcZ a starostu, ako aj orgánov zriadených OcZ. OcÚ nemá právnu subjektivitu.

2) OcÚ najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OcZ, OR a komisií OcZ,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia Obce, uznesenia OcZ, rozhodnutia obce,
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených Obcou,
f) organizačno-technický zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na Obec.

3) Prácu OcÚ vedie a organizuje prednosta OcÚ a starosta.

4) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

§ 20 Prednosta obecného úradu

§ 20
Prednosta obecného úradu

1) Prednosta OcÚ je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce.

2) Prednosta OcÚ zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce.

3) Prednosta OcÚ plní najmä tieto úlohy:
a) vedie a organizuje prácu OcÚ,
b) zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
c) zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie,
d) podpisuje spolu so starostom obce zápisnice zo zasadnutí OcZ a OR,
e) zúčastňuje sa na zasadnutí OcZ a OR s hlasom poradným.

4) Prednosta OcÚ plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží OcZ a starosta a ktoré sú vymedzené Organizačným poriadkom OcÚ v Lendaku.

§ 21 Obecný hasičský zbor

§ 21
Obecný hasičský zbor

1) V Obci pôsobí obecný hasičský zbor /ďalej len „OHZ“/ zložení zo zamestnancov PrO, ktorý zriaďuje OcZ, ktoré mu tiež určuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

2) Na čele OHZ je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie a odvoláva ho z funkcie OcZ.

3) Veliteľ OHZ zodpovedá za svoju činnosť starostovi a OcZ.

4) Obecný hasičský zbor:
a) vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiarov v obci a poskytuje pomoc hasičským zborom pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
b) vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
d) podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných hasičských zborov a členov kontrolných skupín,
e) vypracúva určenú dokumentáciu požiarnej ochrany obce,
f) organizuje a vykonáva preventívne požiarne kontroly,
g) podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej ochrany,
h) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.

5) Postavenie, organizáciu, počty členov, riadenie a samostatnú činnosť OHZ upraví OcZ v Organizačnom poriadku OHZ v Lendaku.

§ 22 Zhromaždenie obyvateľov obce

Piata časť

§ 22
Zhromaždenie obyvateľov obce

1) Na prerokovanie obecných vecí môže OcZ zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

§ 23 Poslanci

§ 23
Poslanci

1) Poslancov volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi /zák. 346/90 Zb. a 369/90 Zb. /.

2) Poslanci pri výkone svojej činnosti riadia záujmami občanov obce. Svoju činnosť vykonávajú v súlade s ústavou, ústavnými a ďalšími platnými právnymi predpismi.

§ 24 Vznik a zánik poslaneckého mandátu

§ 24
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením.

2) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia /zložením sľubu poslancov novozvoleného OcZ/.

3) Zánik mandátu poslanca je uvedený v úst. § 25 ods. 2 zákona.

§ 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov

§ 25
Povinnosti a oprávnenia poslancov

1) Povinnosti a oprávnenia poslancov sú zakotvené v ust. § 25 zákona.
Poslanci sú povinní najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí OcZ,
b) zúčastňovať sa zasadnutí OcZ a jeho orgánov, do ktorých boli zvolení,
c) dodržiavať Štatút Obce, rokovací poriadok OcZ a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy Obce a jej obyvateľov,
e) na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti OcZ,
f) skutočnosti podľa § 25 ods. 2 písm. d), f) a h) zákona bezodkladne písomne oznámiť obci.

2) Poslanci OcZ sú oprávnení najmä:
a) predkladať OcZ a ostatným orgánom obce návrhy, podnety a pripomienky,
b) interpelovať starostu a členov OR vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od vedúcich rozpočtových a príspevkových organizácií vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenie od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavení sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány Obce a hlavný kontrolór,
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie,
g) prizvať riaditeľa ZŠ,  MŠ, ZUŠ a vedúceho PrO na rokovanie OcZ a orgánov Obce.

3) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

4) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov /§136 ods.2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z.z. /

5) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

§ 26 Náhrady poslancov

§ 26
Náhrady poslancov

1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

2) Za výkon funkcie môže obec poskytnúť odmenu.

3) Poslanec nesmie byť pre výkon funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

4) Starostovi a poslancom, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí plat podľa osobitných predpisov.

§ 27 Vzťah obce k iným obciam a mestám a medzinárodná spolupráca

Šiesta časť
Spolupráca obcí

§ 27
Vzťah obce k iným obciam a mestám a medzinárodná spolupráca

1) Veci spoločného záujmu Obce a iných miest a obcí sa riešia dohodou.

2) Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami a byť členom rôznych združení.

3) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov, ktoré nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, alebo s verejným záujmom.

§ 28 Ďalšie vzťahy

§ 28
Ďalšie vzťahy

1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s príslušnými obvodnými úradmi, krajskými úradmi, špecializovanými úradmi štátnej správy, VÚC, právnickými a fyzickými osobami a ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou atď/.

2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia v obci.

§ 29 Symboly obce

§ 29
Symboly obce

1) Obecnými symbolmi sú:
a) erb Obce Lendak,
b) vlajka Obce Lendak,
c) pečať Obce Lendak.

2) Obec je povinná používať symboly pri výkone samosprávy.

§ 30 Erb Obce Lendak

§ 30
Erb Obce Lendak

1) Erb Obce Lendak tvorí na modrom štíte strieborná postava sv. Mikuláša so zlatou berlou, knihou s troma jablkami, výzdobou mitry a písmenom L.

2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu Obce Lendak tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

3) Právo používať a použiť erb obce je viazané na súhlas starostu obce. Súhlas starostu sa vydáva najviac na dobu jedného roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 5 tohto ustanovenia.

4) Žiadosť musí obsahovať:
a)úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
b) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie povolenia.

5) Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov Obce,
c) v úradnej miestnosti starostu,
d) na insígniách starostu,
e) na obecných budovách,
f) na označenie územia obce,
g) na preukazoch poslancov a zamestnancov Obce,
h) na rovnošatách príslušníkov OHZ,
i) na označenie motorových vozidiel OHZ.

8) Listiny a úradné pečiatky s erbom Obce Lendak sa používajú len vtedy, ak listina obsahuje nariadenie, uznesenie, rozhodnutie orgánov Obce alebo orgánov OcZ. Nepoužívajú sa v bežnom korešpondenčnom styku.

9) Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

10) Obec môže určiť všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce a sankcie za neoprávnene alebo nesprávne používanie erbu.

§ 31 Vlajka Obce Lendak

§ 31
Vlajka Obce Lendak

1) Vlajku obce tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

2) Vlajkou obce sa označuje budova, ktorá je sídlom orgánov Obce, v zasadacej miestnosti OcZ je koruhva, v úradnej miestnosti starostu je štandarta.

3) Vlajka sa používa pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, náboženského, štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v miestnostiach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

4) Vlajka obce sa môže použiť aj vo verejných sprievodoch a pri príležitosti vnútornej výzdoby miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

5) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

6) Obec môže určiť VZN podrobnejšiu úpravu používania vlajky obce.

§ 32 Pečať obce Lendak

§ 32
Pečať obce Lendak

1) Pečať obce Lendak tvorí erb obce Lendak s hrubopisom „Obec Lendak“.

2) Pečať obce Lendak uschováva starosta.

3) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva obce, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

§ 33 Čestné občianstvo obce Lendak

§ 33
Čestné občianstvo obce Lendak

1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce a životných podmienok jeho obyvateľov alebo o rozvoj a zveľadenie obce, šírenie dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže OcZ udeliť Čestné občianstvo obce Lendak.

2) O udelení čestného občianstva rozhoduje OcZ spravidla na návrh starostu obce 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadaní OcZ. Poctený občan sa zapisuje do Kroniky obce resp. Pamätnej knihy obce.

5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže OcZ upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 34 Cena obce Lendak

§ 34
Cena obce Lendak

1) Cena obce Lendak sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

2) Návrhy na udelenie ceny môžu OcZ predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3) Cenu obce Lendak tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena vo výške 350. - €. K cene obce sa vydáva potvrdenie o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, odmeneného, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4) Cenu obce Lendak slávnostne odovzdá odmeneným starosta obce na mimoriadnom zasadnutí OcZ.

5) Výnimočne sa môže cena obce udeliť jednotlivcovi aj po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena môže odovzdať rodinným príslušníkom oceneného.

§ 35 Cena starostu obce

§ 35
Cena starostu obce

1) Cenu starostu obce udeľuje starosta občanom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

2) Cenu starostu obce Lendak tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli OcZ.

3) Cena starostu obce sa môže udeliť raz ročne.

4) Evidencia sa vedie v kronike obce Lendak a má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 36 Odmeny a požitky

§ 36
Odmeny a požitky

1) OcZ spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov odmeny a požitky, a to najmä poslancom príp. iným obyvateľom obce za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy Obce a za významný podiel na rozvoji obce.

§ 37 Kronika obce Lendak

§ 37
Kronika obce Lendak

1) Kronika obce Lendak sa vedie v úradnom jazyku.

2) Text jednotlivých zápisov do kroniky sa prejednáva 2x ročne a schvaľuje ho OcZ.

3) Zápisy do kroniky sa vykonávajú raz ročne. Zápisy chronologický dokumentujú fakty zo spoločenského a  hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o občanoch, ktorí sa pričinili o prospech života obce a jej obyvateľov.

4) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

§ 38 Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

§ 38
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností.

3) Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácií a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom PrO v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 39 Odstraňovanie následkov pri živelných a iných mimoriadnych udalostiach

§ 39
Odstraňovanie následkov pri živelných a iných mimoriadnych udalostiach

1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov od vzniku, inak toto právo zanikne.

§ 40 Spoločné a záverečné ustanovenia

Siedma časť

§ 40
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Štatút Obce Lendak je základnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia Obce, uznesenia OcZ a iné predpisy Obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje OcZ.

3) Otázky neupravené v tomto štatúte sa riadia platnými právnymi predpismi.

4) Štatút Obce Lendak bol schválený OCZ v Lendaku dňa 07.06.2010

5) Štatút Obce Lendak nadobúda účinnosť dňom schválenia.

6) Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút obce Lendak, schválený uznesením OcZ dňa 25. 02. 2005.
 
V Lendaku, dňa 7. 6. 2010

Pavel Hudáček v. r.
starosta obce