Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013

O určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak.

Čítať ďalej...

VZN 001 / 2016

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lendak č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak.

Čítať ďalej...