Obec Lendak
ObecLendak

Prednostka OcÚ

Zamestnanec: 

  • Ing. Andrea Halčinová

Email: 

prednosta@lendak.sk

  • riadi a koordinuje chod obecného úradu a zamestnancov obce,
  • zabezpečuje v spolupráci s ostatnými oddeleniami prípravu ro­kovaní obecného zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy obce a to po stránke organizačnej a technickej,
  • sústreďuje a zabezpečuje rozoslanie  materiálov a odborných podkladov na rokovania OcZ a ostatných orgánov samosprávy obce,
  • zabezpečuje vyhotovovanie  uznesení  z  rokovania  OcZ a rozosiela ich príslušným nositeľom úloh,
  • eviduje sťažnosti, návrhy a podnety poslancov OcZ a občanov,
  • otvára a rozdeľuje doručenú poštu,
  • priamo podlieha starostovi obce a riadi sa jeho pokynmi,
  • zostavuje spolu so starostom návrh rozpočtu obce a zabezpečuje jeho plnenie.