Menu
Obec Lendak
ObecLendak

Spoločný školský úrad Lendak

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa smernice č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve, je školským úradom obec, ktorá je zriaďovateľom základných škôl s celkovým počtom najmenej 1000 žiakov.

Obce ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré patria do spoločného školského úradu sú Lendak, Rakúsy, Spišská Stará Ves, Matiašovce, Spišské Hanušovce, Vrbov a Veľká Franková.

Školský úrad pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, vykonáva štátnu správu v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve.

Odborný zamestnanec školského úradu:
Ing. Monika Mazureková, MBA

Adresa:

Školský úrad Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak
 

E-mail:
monika.mazurekova@lendak.sk

 

Školy patriace do Spoločného školského úradu v Lendaku:

Spojená škola, Školská 535/5, Lendak

Riaditeľka školy: PaedDr. Mária Budzáková

Webová stránka ZŠ: https://zslendak.edupage.org/

Webová stránka MŠ: http://mslendak.edupage.org/

Webová stránka ZUŠ: http://zuslendak.edupage.org/

 

Základná škola s materskou školou, Rakúsy 81

Riaditeľka školy: Mgr. Lucia Brutovská

Webová stránka: https://zsrakusy.edupage.org/

 

Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Kromková

Webová stránka MŠ: https://ms232ssv.edupage.org/

Webová stránka ZŠ: https://zs231ssv.edupage.org/

Webová stránka GYMNÁZIUM: https://spos231ssv.edupage.org/

 

Základná škola, Mlynská 156/1, Matiašovce

Riaditeľka školy:  PaedDr. Elena Gallovičová

Webová stránka ZŠ: https://zsmatiasovce.edupage.org/

 

Materská škola, Južná 155/40, Matiašovce

Riaditeľka školy:  Bc. Karina Graidová

Webová stránka MŠ: https://msmatiasovce.edupage.org/

 

Základná škola s materskou školou, Spišské Hanušovce 66

Riaditeľ školy: Mgr. Róbert Drienovský

Webová stránka: https://zssphanusovce.edupage.org/

 

Základná škola, Veľká Franková 56

Riaditeľka školy:  Mgr. Mária Ziburová

Webová stránka ZŠ: https://zsvelkafrankova.edupage.org/

 

Materská škola, Veľká Franková 56

Riaditeľka školy:  Eva Dučáková

 

Základná škola, Vrbov 266

Riaditeľka školy: Mgr. Patrícia Balážová

Webová stránka: https://zsvrbov.edupage.org/

 

Materská škola „Zvedavé slniečko“ Vrbov

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Rybková

Webová stránka: https://msvrbov.edupage.org/

 

Činnosti zamestnancov obcí ako školských úradov odborne zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (Príloha č. 1 k smernici č. 52/2021):

(1) Zamestnanci obcí ako školských úradov odborne zabezpečujú činnosti vo veciach rozhodovania riaditeľa základnej školy o:

 1. prijatí žiaka do základnej školy vrátane žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaka s nadaním,
 2. odklade začiatku povinnej školskej dochádzky,
 3. dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka alebo o jeho zaradení do nultého ročníka,
 4. ukončení deviateho ročníka žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu, ktorý dovŕšil 16 rokov ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom dovŕši 17 rok jeho veku,
 5. umožnení vzdelávania žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím do konca školského roka, v ktorom dovŕši 18 rokov veku,
 6. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy,
 7. individuálnom vzdelávaní žiaka,
 8. oslobodení žiaka od vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
 9. povolení vykonať komisionálnu skúšku žiakovi, vrátane žiaka, ktorý má individuálne vzdelávanie,
 10. zrušení povolenia individuálneho vzdelávania žiakovi,
 11. povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
 12. povolení vykonať komisionálnu skúšku žiakovi, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky v školách mimo územia Slovenskej republiky alebo v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
 13. konaní skúšok na inej škole v Slovenskej republike zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole,
 14. umožnení štúdia žiakovi podľa individuálneho učebného plánu,
 15. určení náhradného termínu na vyskúšanie a klasifikovanie žiaka, ak ho nemožno vyskúšať v riadnom termíne v prvom polroku alebo druhom polroku,
 16. určení termínu opravných skúšok,
 17. uložení výchovných opatrení, okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom základnej školy,
 18. preradení alebo o vylúčení žiaka zo vzdelávacieho programu pre neplnenie požiadaviek rozumovej, umeleckej, športovej, praktickej prípravy alebo zo zdravotných dôvodov,
 19. zmene formy vzdelávania žiaka, u ktorého sa prejavia špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby po prijatí do školy,
 20. určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení.

(2) Zamestnanci obce ako školského úradu odborne zabezpečujú činnosti pri výkone kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, okrem výkonu kontroly, ktorá patrí do vecnej pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom.

(3) Zamestnanci obce ako školského úradu odborne zabezpečujú činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je obec zriaďovateľom, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok; tieto pokyny musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s pedagogicko-organizačnými pokynmi pre príslušný školský rok vydanými ministerstvom.

(4) Zamestnanci obce ako školského úradu odborne zabezpečujú činnosti podľa článku 2 ods. 3 písm. d) vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam, ktorých je obec zriaďovateľom a to najmä v oblastiach:

 1. riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania,
 2. ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách, centrách voľného času a v základných umeleckých školách,
 3. posudzovanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak ide o riaditeľov škôl a školských zariadení.

(5) Zamestnanci obce ako školského úradu môžu odborne zabezpečovať aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí, najmä pripravovať podklady vo veciach zaraďovania a vyraďovania škôl a školských zariadení a zmien v sieti, ak ide základné školy, vrátane spojených škôl, ktorých organizačnou zložkou je základná škola.

Počet obyvateľov

5 571 k 31.12.2023
5 523 k 31.12.2022
5 461 k 31.12.2021
5 426 k 31.12.2020
5 358 k 31.12.2019

Kontakt na zimnú údržbu

+421 948 445 375

Zadanie e-mailovej adresy pre daňové účely

Žiadame občanov o zaslanie svojej e-mailovej adresy cez zverejnený formulár na stránke obce Lendak.
Pripravujeme zasielanie oznámení o výške dane a poplatku za komunálny odpad na e-mail. Občanom, ktorí nemajú svoj e-mail budeme posielať rozhodnutia v papierovej forme ako doteraz. Ďakujeme

kontakty/zadanie-e-mailovej-adresy-pre-danove-ucely/

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kalendár akcií 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Live prenos z kostola

Orientačný plán

orientačný plán

sms info

Facebook

Promo video

MŠVVaŠ SR

Logo