Menu
Obec Lendak
ObecLendak

Starosta obce

Mgr. Miroslav Koščák

E-mail: starosta@lendak.sk; miroslav.koscak@lendak.sk
Mobil: +421 905 555 883

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.

Funkčné obdobie sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Povinnosti starostu:

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady ak tento zákon neustanovuje,
 2. vykonáva obecnú správu,
 3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy Obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené OcZ,
 4. uschováva erb obce, pečať obce, vlajku obce a používa obecné insígnie,
 5. podpisuje všeobecne záväzne nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
 6. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. Informuje OcZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia OcZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia OcZ. Starosta prerokuje uznesenie OcZ pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. To sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda a odvolaní starostu

Ak bol výkon uznesenia OcZ pozastavený, môže OcZ toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak OcZ uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacoch od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak

 • poruší nariadenie,
 • nedodržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
 • nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

Spôsob ukladania pokuty upravuje § 13 ods. 10 zákona.

Platové pomery starostu upravuje zákon č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu:

 • je povinný dodržiavať povinnosti, obmedzenia a zákazy uvedené v čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov /ďalej len „ústavný zákon“/
 • nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou starostu podľa Ústavy SR a zákonov; ak takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť vykonáva, musí ju do 30 dní od zloženia sľubu skončiť alebo vykonať zákonom stanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu /ak vykonáva takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť ku dňu nadobudnutia účinnosti ústavného zákona, tak ju musí skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu,
 • nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti s výnimkou prípadov, keď ide o zastupovanie Obce v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou Obce, alebo ak sa za členstvo v tomto orgáne neposkytuje finančná odmena,
 • je povinný na rokovaní OcZ, ako aj iných orgánov Obce, na ktorých sa zúčastní v úvode svojho vystúpenia oznámiť, že ide o rokovanie o veci, na ktorej má osobný záujem alebo ide o vec, z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo hnutie, ktorej je členom, ak mu je táto skutočnosť známa,
 • podať do 30 dní od zloženia sľubu a počas výkonu funkcie starostu obce podávať vždy do 31. marca komisii OcZ za predchádzajúci rok písomné oznámenie v rozsahu podľa čl. 7 ústavného zákona,
 • je povinný v období jedného roka od skončenia výkonu funkcie starostu obce dodržiavať zákazy a obmedzenia podľa čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,
 • podať do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu funkcie starostu obce písomné oznámenie podľa čl. 8 ods. 5 a 6 ústavného zákona.

Zánik mandátu starostu obce je upravený v § 13a zákona a v čl. 11 ods. 2 ústavného zákona.

Počet obyvateľov

5 571 k 31.12.2023
5 523 k 31.12.2022
5 461 k 31.12.2021
5 426 k 31.12.2020
5 358 k 31.12.2019

Kontakt na zimnú údržbu

+421 948 445 375

Zadanie e-mailovej adresy pre daňové účely

Žiadame občanov o zaslanie svojej e-mailovej adresy cez zverejnený formulár na stránke obce Lendak.
Pripravujeme zasielanie oznámení o výške dane a poplatku za komunálny odpad na e-mail. Občanom, ktorí nemajú svoj e-mail budeme posielať rozhodnutia v papierovej forme ako doteraz. Ďakujeme

kontakty/zadanie-e-mailovej-adresy-pre-danove-ucely/

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kalendár akcií 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Live prenos z kostola

Orientačný plán

orientačný plán

sms info

Facebook

Promo video

MŠVVaŠ SR

Logo