Menu
Obec Lendak
ObecLendak

Sťažnosti

Zásady o postupe pri vybavovaní sťažností v obci LENDAK

Čl. 1
Základné ustanovenia

Tieto zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažnosti, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti, alebo prekontrolovania sťažnosti v zmysle § 2 ods. 1, písm. b) a § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon“) v podmienkach obce Lendak.

Čl. 2
Charakteristika sťažností

1. Každé doručené podanie sa posudzuje podľa obsahu

2. Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým:
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy.
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

3. Ak podanie obsahuje viacero častí [§3 ods. 3 zákona], z ktorých
a) niektoré nie sú sťažnosťou podľa tohto zákona, orgán verejnej správy vybaví ako sťažnosť iba tie časti podania, ktoré sú sťažnosťou podľa tohto zákon; časti podania, ktoré nie sú sťažnosťou, obec sťažovateľovi nevráti a v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti uvedie dôvody ich neprešetrenia. Tieto časti budú vybavené ako bežné podanie.
b) všetky sú sťažnosťami podľa tohto zákona, avšak na vybavenie niektorých nie je obec príslušná, vybaví iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušná; ostatné časti sťažnosti postúpi orgánu verejnej správy príslušnému na ich vybavenie.

4. Sťažnosťou nie je podanie, ktoré:
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti obce, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo
d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu. e) upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy

Čl. 3
Podávanie a prijímanie sťažností

1. Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou. 1 §3 ods. 3 zákona

2. Písomné sťažnosti zaslané poštou, sťažnosti telefaxom a e-mailom sa prijímajú každý pracovný deň v celom rozsahu pracovného času. Ústne sťažnosti do záznamu a písomné sťažnosti doručované osobne sa prijímajú v rámci úradných hodín na obecnom úrade. Sťažnosti prijíma zamestnanec sekretariátu obecného úradu (ďalej OcÚ).

3. Sťažnosť musí:
a) obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa
b) ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať
c) byť čitateľná a zrozumiteľná
d) z nej byť jednoznačné proti komu smeruje
e) z nej byť jednoznačné na aké nedostatky poukazuje
f) v nej byť uvedené čoho sa sťažovateľ domáha
g) byť sťažovateľom podpísaná.

4. Zamestnanec OcÚ vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, písomný záznam, ktorý okrem náležitosti uvedených v bode č.3 obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu orgánu verejnej správy, mená a priezviská zamestnancov, ktorí záznam vyhotovili, ako aj zamestnancov, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti [§5 ods. 4].

5. Zamestnanec OcÚ nie je povinný záznam vyhotoviť [§5 ods. 5] , ak s ním sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti nespolupracuje, alebo ak sa domáha činnosti orgánu verejnej správy v rozpore s právnymi predpismi.

6. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, poverený zamestnanec takúto sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, obec záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.

7. Sťažnosť podaná obci telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Uvedené neplatí v prípade elektronicky podanej sťažnosti, ku ktorej je pripojený zaručený elektronický podpis podľa osobitného predpisu.

8. Sťažnosť je možné podať aj prostredníctvom zvoleného zástupcu, ktorý ju podáva v mene sťažovateľa. V takom prípade súčasťou sťažnosti musí byť úradne overené splnomocnenie na zastupovanie sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s jej vybavovaním.

9. Sťažnosť adresovaná zamestnancovi obce, štatutárnemu orgánu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, prípadne starostovi obce, je sťažnosťou podanou obci.

10. Obec je povinná sťažnosť prijať [§9 zákona]. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušná, postúpi najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia orgánu verejnej 2 §5 ods. 4 3 §5 ods. 5 4 §9 zákona správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa. Obec nepostúpi sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie totožnosti podľa § 8 ods.3.

Čl. 4
Evidencia sťažností

Centrálna evidencia prijatých sťažností [§10 zákona] (ďalej len evidencia) sa vedie v podateľni OcÚ tak, že podanie dostane registratúrne číslo v evidencii spisov a po posúdení, že sa jedná o sťažnosť sa táto presunie do evidencie sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností.

Čl. 5
Odloženie sťažnosti

1. Obec ako orgán verejnej správy sťažnosť odloží, ak
a) neobsahuje náležitosti podľa §5 ods. 2 zákona
b) je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní,
c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie
d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než 5 rokov
e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 2 zákona
f) ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3 zákona
g) mu bola zaslaná na vedomie, alebo
h) sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1 zákona, alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy s poučením podľa § 16 ods. 2
i) sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme sťažnosť späť, alebo ak sťažovateľ písomne obci pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá 2. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia zodpovedný zamestnanec sťažovateľa písomne upovedomí do 10 pracovných dní od odloženia sťažnosti.

Čl. 6
Príslušnosť na vybavenie sťažností

1. Sťažnosti vybavuje starosta obce, Poriadková komisia a prednosta obecného úradu.

2. Sťažnosť pridelí na vybavenie na základe vyššie uvedených článkov týchto zásad prednosta obecného úradu.

3. Na vybavenie sťažností proti vedúcemu orgánu územnej samosprávy pri výkone štátnej správy je príslušný najbližší orgán štátnej správy, ktorému zákon zveril kontrolnú pôsobnosť podľa osobitného predpisu.

4. Na sťažnosť, ktorá smeruje proti samosprávnej činnosti orgánov územnej samosprávy sa ustanovenie §11 ods. 1 vzťahuje primerane. 5 §10 zákona

Čl. 7
Lehota na vybavenie sťažnosti

1. Ten komu bola sťažnosť pridelená je povinný vybaviť sťažnosť v lehote do 60 pracovných dní. Lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia sťažnosti.

2. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže starosta lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa sťažovateľovi oznámi bezodkladne, písomne s uvedením dôvodu.

Čl. 8
Postup pri vybavovaní a prešetrení sťažnosti

Oboznamovanie s obsahom sťažnosti a spolupráca sťažovateľa

1. Ten, kto sťažnosť prešetruje je:
a) Povinný bezodkladne oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.
b) Oprávnený v nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží

2. Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi. V čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

3. Sťažovateľ môže v odôvodnených prípadoch, ak preukáže, že lehota na poskytnutie spolupráce nie je dostatočná, písomne požiadať o jej primerané predĺženie.

Súčinnosť orgánov verejnej správy

1. Orgán verejnej správy je povinný poskytnúť obci príslušnej na vybavenie sťažnosti doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

2. Orgán verejnej správy poskytne súčinnosť najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti o súčinnosť. V čase od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie. Prerušenie plynutia lehoty orgán verejnej správy písomne oznámi sťažovateľovi.

3. Pri vybavovaní sťažnosti možno požadovať súčinnosť aj od iných osôb s ich súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

4. V prípade neposkytnutia súčinnosti orgánom verejnej správy je možné uložiť poriadkovú pokutu v zmysle § 24 zákona.

Prešetrovanie sťažnosti

1. Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

2. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa každý z nich. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi sťažovateľovi.

3. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti podľa §19 ods.1 zákona príslušným prešetrujúcim orgánom, prípadne doručením zápisnice o prešetrení sťažnosti orgánu príslušnému na prešetrenie (starosta / komisia / prednosta), ktorú vyhotoví zamestnanec, ktorý bol poverený sťažnosť prešetrovať.

4. V prípade potvrdenia nedostatkov uvedených v sťažnosti je povinnosťou vedúceho orgánu
a) určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,
b) prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
c) predložiť prijaté opatrenia prešetrujúcemu orgánu,
d) predložiť prešetrujúcemu orgánu správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

1. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia jej výsledku.

2. Výsledok prešetrenia sťažnosti oznámi sťažovateľovi prednosta obecného úradu. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedú uložené povinnosti na odstránenie zistených nedostatkov.

Čl. 9
Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

1. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti. Hlavný kontrolór prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, o čom vyhotoví záznam.

2. Opakovaná sťažnosť sa vybavuje v lehote do 60 pracovných dní. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, táto skutočnosť sa oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží.

3. Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorá bola vybavená sa neprešetruje. Výsledok jej prešetrenia sa oznámi sťažovateľovi.

Čl. 10
Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti

1. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním, alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti, je novou sťažnosťou proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti, alebo pri odložení sťažnosti.

2. Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti, alebo sťažnosť proti odloženiu sťažnosti prešetruje hlavný kontrolór obce do 60 pracovných dní.

Čl. 11
Kontrola vybavovania sťažností

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu vybavovania sťažností a kontrolu plnenia uložených povinností a prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov podľa plánu kontrolnej činnosti najmenej jeden krát ročne.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach neupravených týmito zásadami platia ustanovenia zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. v platnom znení.

2. Tieto zásady boli schválené starostom obce dňa 9. marca 2015.

Pavel Hudáček
starosta obce

Počet obyvateľov

5 571 k 31.12.2023
5 523 k 31.12.2022
5 461 k 31.12.2021
5 426 k 31.12.2020
5 358 k 31.12.2019

Kontakt na zimnú údržbu

+421 948 445 375

Zadanie e-mailovej adresy pre daňové účely

Žiadame občanov o zaslanie svojej e-mailovej adresy cez zverejnený formulár na stránke obce Lendak.
Pripravujeme zasielanie oznámení o výške dane a poplatku za komunálny odpad na e-mail. Občanom, ktorí nemajú svoj e-mail budeme posielať rozhodnutia v papierovej forme ako doteraz. Ďakujeme

kontakty/zadanie-e-mailovej-adresy-pre-danove-ucely/

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kalendár akcií 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Live prenos z kostola

Orientačný plán

orientačný plán

sms info

Facebook

Promo video

MŠVVaŠ SR

Logo