Obec Lendak
ObecLendak

Referát kultúry, káblová televízia, správa obecnej knižnice, správa IT

Zamestnanci:

 • Mgr. Ján Neupauer

 • Email: jan.neupauer@lendak.sk, kultura@lendak.sk
 • Bc. Jana Badovská

 • Email: jana.badovska@lendak.sk, kniznica@lendak.sk
 • organizuje kultúrno - spoločenské, výchovno-vzdelávacie, mládežnícke a športové podujatia,
 • pripravuje alebo sa podieľa na príprave spoločenských a špor­tových súťaží, festivalov a prehliadok,
 • zabezpečuje správu kultúrnych zariadení a kina
 • pripravuje projekty  na  podporu  rozvoja  miestnej kultúry, mládeže a športu a predkladá ich OcZ na schválenie,
 • koordinuje činnosť spoločenských,  záujmovo-umeleckých a mládežníckych a športových kolektívov v obci,
 • vyvíja osvetovú činnosť v oblasti  životného prostredia, boja proti fajčeniu, alkoholu a drogám,
 • zabezpečuje prípravu a vysielanie do miestneho rozhlasu
 • zabezpečuje správu obecných vývesných skríň,
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi  štátnej správy a územnej samosprávy na danom
 • zabezpečuje miestnu tlač, výpisky z  tlače a fotodokumentáciu pre účely obce,
 • spravuje knižnicu obce a spolupracuje s kronikárom obce
 • zabezpečuje správu informačných technológií obecného úradu, počítače a sieť
 • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ