Obec Lendak
ObecLendak

Referát daní, poplatkov, personalistiky a miezd, register SHR, pokladňa

Zamestnanci: 

  • Mária Girgová

  • maria.girgova@lendak.sk

  •  
  •  
  • zabezpečuje správu miestnych  poplatkov  a miestnych  daní a zabezpečuje  ich evidenciu  a  vykonáva  kontrolnú  činnosť v oblasti miestnych daní  a poplatkov v súlade so  VZN obce Lendak a ďalšími platnými právnymi predpismi a ich výber,
  • zabezpečuje agendu PAM pracovníkov OcÚ,
  • spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy na danom úse­ku.
  • zabezpečuje účtovanie a inventarizáciu majetku obce,
  • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ.