Obec Lendak
ObecLendak

Údržba objektu OcÚ a zdravotného strediska

Zamestnanec: 

  • Jozef Dvorčák
  • zabezpečuje čistotu v okolí obecného úradu,
  • zabezpečuje čistotu v okolí zdravotného strediska,
  • vykonáva drobnú údržbu a opravy na majetku obce,
  • zabezpečuje starostlivosť o zeleň v okolí obecného úradu a zdravotného strediska,
  • spravuje a obsluhuje kotolne na obecnom úrade a v budove zdravotného strediska,
  • zabezpečuje doručovanie písomností vyhotovených obcou občanom obce,
  • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ.