Menu
Obec Lendak
ObecLendak

Hlavný kontrolór obce

hl.kontrolór obce Lendak

Ing. Zuzana Mráziková

Tel.: + 421 907 979 686
E-mail: mrazikova.zuzana@lendak.sk
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva OcZ formou uznesenia. Hlavného kontrolóra volí OcZ na obdobie šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy s Obcou.

Hlavný kontrolór je zamestnancom Obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zák. č. 552/2003 o výkone prác vo verejnom záujme.

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu OcZ podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Obmedzenie sa nevzťahuje na vykonávanie činnosti kogentne upravených v § 18 ods.1 štvrtá veta zákona.

Hlavný kontrolór kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór:
a) vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami Obce, ako aj majetkom, ktorý Obec užíva podľa osobitných predpisov /zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov/, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií Obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení Obce, kontrolu plnenia uznesení OcZ, kontrolu dodržiavania interných predpisov Obce a kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
b) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon /§ 11 ods. 3 zák. 152/1998 Z.z. /,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu Obce a k návrhu záverečného účtu Obce pred jeho schválením v OcZ,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo OcZ na jeho najbližšom zasadaní,
e) predkladá OcZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke Obce,
f) predkladá OcZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
g) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými Obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada OcZ,
i) zúčastňuje sa na zasadaniach OcZ a OR s hlasom poradným,
j) je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi obce,
k) vykonáva následnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov,
l) kontrolnú činnosť vykonáva na:
     a) obecnom úrade
     b) PrO ako príspevkovej organizácií Obce,
     c) v ZŠ Lendak, ktorým zriaďovateľom je Obec,
     d) v MŠ Lendak, ktorým zriaďovateľom je Obec,
     e) v ZUŠ Lendak, ktorým zriaďovateľom je Obec.

Viac o hlavnom kontrolórovi: Štatút obce Lendak

Počet obyvateľov

5 571 k 31.12.2023
5 523 k 31.12.2022
5 461 k 31.12.2021
5 426 k 31.12.2020
5 358 k 31.12.2019

Kontakt na zimnú údržbu

+421 948 445 375

Zadanie e-mailovej adresy pre daňové účely

Žiadame občanov o zaslanie svojej e-mailovej adresy cez zverejnený formulár na stránke obce Lendak.
Pripravujeme zasielanie oznámení o výške dane a poplatku za komunálny odpad na e-mail. Občanom, ktorí nemajú svoj e-mail budeme posielať rozhodnutia v papierovej forme ako doteraz. Ďakujeme

kontakty/zadanie-e-mailovej-adresy-pre-danove-ucely/

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kalendár akcií 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Live prenos z kostola

Orientačný plán

orientačný plán

sms info

Facebook

Promo video

MŠVVaŠ SR

Logo