16.12.2019 | Adresa na doručovanie oznámenia - voľby do NR SR

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do NR SR

adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

01.12.2019 | VZN obce Lendak č. 5/2019

NÁVRH

OBEC LENDAK, Kostolná 14, 059 07 Lendak

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lendak č. 5/2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy základnej umeleckej školy, materskej školy

a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Lendak

Čítať ďalej...

16.12.2019 | VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 6 k VZN č. 005/2014
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 a §11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k Všeobecnému záväznému nariadeniu /ďalej len nariadenie/.

Čítať ďalej...

16.12.2019 | VZN o zrušení prijímania deti do MŠ

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lendak 

o zrušení všeobecne záväzného nariadenia o prijímaní detí do materskej školy

Čl. I.Preambula

  1. Obecné zastupiteľstvo v Lendaku , v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lendak č. .../2019  o zrušení všeobecne záväzného nariadenia o prijímaní detí do materskej školy (ďalej len “VZN“).

 

Čítať ďalej...

17.10.2019 | Výzva na predkladanie ponúk - Autobusová zastávka „BREDVZI“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Stavebné práce


1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
    Úradný názov a sídlo: Obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak
    Krajina: Slovensko
    IČO: 00326321
    Kontaktné miesto: Obecný úrad Lendak
    Kontaktná osoba: Mgr. Michal Marhefka, prednosta OcÚ
    Telefón: +421 911 110 419
    E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
    Internetová adresa: www.lendak.sk


Obec Lendak je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných prostriedkov.


2. Názov predmetu zákazky: „Autobusová zastávka BREDVZI“

Čítať ďalej...